Actievoorwaarden Mentos Gum Sour actie

Lees deze Actievoorwaarden zorgvuldig. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.


Algemeen

 • Actiewebsite: de pagina waar men kan deelnemen aan de actie www.mentos.be/festivalwinactie .
 • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Mentos festival winactie”. (hierna te noemen: de ‘Actie’) die wordt georganiseerd door Perfetti Van Melle Benelux B.V., gevestigd te Breda aan de Zoete Inval 20, 4815 HK (hierna te noemen: ‘PVM’ of ‘Perfetti Van Melle’).
 • Deelnemers aan de Actie (“Deelnemers”) verklaren door hun deelname akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van de Actiewebsite en de partners van PVM, zoals die vermeld staan op de Actiewebsite.
 • Deze Actie loopt van maandag 29 april 0:00 uur tot en met 13 oktober 23:59 uur 2024 (hierna te noemen: ‘Actieperiode’).
 • Deze Actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.mentos.be/festivalwinactie-voorwaarden en verkrijgbaar bij Perfetti Van Melle Consumentenservice o.v.v. ‘’Win Festival Tickets”, Antwoordnummer 10390, 4800 VB Breda.

Deelname

 • De Actie staat open voor personen die 16 jaar of ouder zijn, met uitzondering van alle werknemers van PVM en personen die (in-)direct werkzaam zijn voor toeleveranciers van verpakkingen, producten of diensten (bijvoorbeeld loonpakkers) die op enige wijze (in)direct betrokken zijn bij de Actie.
 • Indien een deelnemer jonger is dan 16 jaar, dient deze toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie. Deelnemers jonger dan 13 jaar worden niet toegelaten tot de Actie.
 • Aan de Actie kan worden deelgenomen d.m.v. een prijsvraag.
 • Een Deelnemer kan met meerdere antwoorden deelnemen aan de Actie.
 • Deelname aan de Actie kan alleen via de Actiewebsite.
 • De Deelnemer kan uitsluitend rechtsgeldig deelnemen gedurende de Actieperiode.
 • Deelname aan de Actie kan op de volgende manier:
 • - De Deelnemer bezoekt de Actiewebsite.
 • - De Deelnemer kan deelnemen door het invullen van de prijsvraag in het daarvoor bestemde invoerveld.
 • - De Deelnemer vult bij deelname alle verplichte invulvelden in.
 • PVM behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien PVM vermoedt dat de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens PVM of derden.

Prijs

 • Per Deelnemer kan maximaal één prijs worden gewonnen.
 • Door deelname aan de Actie komt men in aanmerking voor tegoed van € 100,- op Ticketswap ter vrije besteding aan activiteiten die worden aangeboden op de website van Ticketswap (de ‘Prijs’). Dit geschiedt via de verstrekking van unieke codes aan de winnaar. Om dit tegoed te raadplegen en te gebruiken is een account bij Ticketswap vereist.
 • De Prijs vertegenwoordigt een maximum waarde van € 100,- en is niet in geld uitkeerbaar.
 • De Prijs wordt 44 keer uitgereikt.
 • Perfetti Van Melle is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
 • Perfetti Van Melle is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de deelnemers maken in verband met de acceptatie en het gebruik maken van de Prijs.

Vaststelling winnaar

 • Winnaars van de Prijs worden bepaald op basis van een loting onder de Deelnemers. De loting wordt uitgevoerd door Ticketswap op onpartijdige wijze.
 • De winnaars worden bepaald aan het eind van de Actieperiode op 14 oktober.
 • Voor de Prijs geldt dat de winnaar aan het einde van de Actieperiode door PVM per e-mail of telefoonnummer op de hoogte wordt gesteld, uiterlijk 18 oktober 2024. Indien er geen geldig e-mailadres of telefoonnummer is gebruikt voor deelname aan de Actie, kan er ook geen aanspraak worden gemaakt op de Prijs.
 • Alle winnaars dienen hun NAW-gegevens die nodig zijn voor het verzilveren van de Prijs aan PVM te verstrekken via de Actiewebsite.

Uitkering prijs

 • De gewonnen Prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. De Prijs kan alleen worden aanvaard zoals deze wordt toegekend.
 • Indien er geen gebruik wordt gemaakt of kan worden gemaakt van een Prijs, of indien de winnaar niet vóór 27 oktober 2024 diens NAW gegevens aan PVM heeft verstrekt die nodig zijn voor het verzilveren van de Prijs, vervalt die Prijs.
 • Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Perfetti Van Melle.
 • Prijzen die, om welke reden dan ook, niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van Perfetti Van Melle. Bij weigering van de Prijs vervalt deze aan Perfetti Van Melle.
 • Perfetti Van Melle behoudt zich het recht voor om Deelnemers die zich schuldig maken aan fraude of onrechtmatige beïnvloeding op welke manier dan ook, zonder opgave van redenen, uit te sluiten van deelname.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Persoonsgegevens

 • De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • In overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake bescherming van persoonsgegevens deelt PVM aan Deelnemers mede dat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door PVM als gevolg van het akkoord gaan met de Actievoorwaarden en dat de persoonsgegevens zullen worden vastgelegd en verwerkt onder de zeggenschap van PVM. De Deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de verzameling en verwerking van voornoemde persoonsgegevens op basis van deelname aan de Actie met als doel het mogelijk maken van communicatie met de Deelnemers over de Actie en het eventuele uitkeren van de Prijs.
 • PVM deelt aan de Deelnemers mede dat persoonsgegevens niet zullen worden doorgegeven aan een andere partij dan PVM of een ander bedrijf dat deel uitmaakt van de PVM Groep (dat zich mogelijk buiten de Europese Unie bevindt) of enig ander bedrijf dat geen verwerkersrelatie heeft met PVM, en uitsluitend zullen worden doorgegeven ten behoeve van het in stand houden van de genoemde contractuele relatie.
 • PVM bewaart persoonsgegevens voor zolang als dat noodzakelijk is om de Overeenkomst te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan een wettelijk voorschrift dat mogelijk aan PVM de verplichting oplegt om de gegevens voor een langere periode te bewaren.
 • PVM informeert Deelnemers over het recht om persoonsgegevens in te zien, het recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of om de verwerking te beperken of om daartegen bezwaar te maken, alsook over het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor alle zaken die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en voor het uitoefenen van de voornoemde rechten, kan er een verzoek worden gericht tot PVM, aan het adres dat aan het begin van het contract staat vermeld.
 • PVM informeert Deelnemers over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Aansprakelijkheid

 • PVM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars maken in verband met de acceptatie en het gebruik maken van de Prijs.
 • PVM besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar de Actiewebsite. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de Actiewebsite of door Mentos openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan PVM worden tegengeworpen noch enige verplichting voor PVM doen ontstaan.
 • PVM is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de Actiewebsite of links naar websites van derden op de Actiewebsite of andere technische faciliteiten.
 • Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van PVM gelden eveneens voor door PVM ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden PVM en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de (uitvoering van de) Actie.

Slotbepalingen

 • Klachten of vragen omtrent deze Actievoorwaarden en de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend via de Perfetti Van Melle Consumentenservice o.v.v. “Win Festival tickets”, Antwoordnummer 10390, 4800 VB Breda of via het contactformulier op www.mentos.be.
 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Op deze promotie is Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. PVM kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en eventueel benodigde toestemming van een ander en geldige inschrijving. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het ontvangen van de Prijs.
 • PVM behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat PVM daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en beëindiging of wijziging van de Actie zal door PVM bekend worden gemaakt via de Actiewebsite.
 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen door Perfetti Van Melle.